LITURGHIER VECHI PDF DOWNLOAD

The Liturghier and Tetraevanghel were such books for the first printed in the history .. Constantin C. Giurescu, Istoricul oraşului Brăila din cel mai vechi timpuri. Totodată, Patriarhul Justinian s-a îngrijit şi de conservarea unor vechi biserici culion, epitrahil şi liturghier fiecărui preot nou hirotonit, ajutorarea unui mare. Am vazut pe diferite site-uri ca sunt editii mai noi sau mai vechi ale Presupunand ca voi gasi liturghier mai vechi,chiar dinainte de dar e  LITURGHIER BOR, ediţiile şi - Pagina 3.


LITURGHIER VECHI PDF DOWNLOAD

Author: Isai Nader
Country: Andorra
Language: English
Genre: Education
Published: 7 December 2014
Pages: 801
PDF File Size: 22.59 Mb
ePub File Size: 26.95 Mb
ISBN: 652-4-76993-774-5
Downloads: 66294
Price: Free
Uploader: Isai Nader

LITURGHIER VECHI PDF DOWNLOAD


DupE ac6sta zice cu glas mare liturghier vechi Idrire sifrntei, ;i cei de o fi. Si incepe cel ;i mai mare, sau eclisiarchul: Apoi a doua liturghier vechi pufin mai sus: Binecuointdsd, pre Dommul, rar qi cu c6,ntare dulce, si c6,ntd,gi ceia: Bime egti cwoiltctat,D6name,crrglas usor, ajutorind cu glasul gi ceilalti frali impreund.

  • Liturghierul lui Coresi - Text Vechi
  • The Liturgy of Coresi

Er dupb, sfirqitul psalmului, zice Ectenia cea mare: Cd' lie se cuoine. Apoi c6,ntd,m Catisma cea ilint6,iu: Irericit bdrbatul Antilonul cel clintdiu, 6r al doilea qi al treilea Antilon ll cfl,nt[,m pe glasul zilei. CzN 6r cdntf,ndu-seqi al treilea antilon, iese tliaconul, 9i lS,c6ntlmdtanie la eel mai mare, fntrd, ln sltntul altar 9i merge cu d6nsul ;i preotul cel tle r6ncl, gi tuflntl diaconul stiharul s6u 9i orariul, ia binecuv6ntare cle la preot, gi si,rutA,ndu-i dr6pta, se lmbracS, ln stihar dupi obiceiu, qi zice Ectenia cea mai de pre urmd, 6r preotul Ecfonis: Cd' Tot egti burnneaeol nostrw; 6r dupi, liturghier vechi obicinuitei Stihologii, lace canonarchul mdtanie, qi spune glasul octoichului, sau a,l mineiului' Er liturghier vechi c6,nti,m: D6,rnnestrigat-am, pe glasul octoichului ce se va int6mpla' Ilr preotul sti la locul sdu cel obicinuit, liturghier vechi c6,nd incep a' cA'nta: Ddmae strigat-ant', atuncea ci,tle;te preotul, sau diaconul, precum este la obiceiul, gi intorc6ndu-se,pune cS,delnifa, locul ei, fd,c6ndinchini'ciune la cel mai mare.

Er noi punem Stihuri 10 de la: Scdte din tencnild slrfleh mew; ;i c6,ntd,m Stihirile tnvierei ale liturghier vechi trei, ale r6s6riiului 4, gi ale sflntului tlin Mineiu 3. Dotnnuhti si ne tttgdnc ; 6r preotul zice in taini rugi,ciunea: Er preotul binecuvintbzl"spre rdsd,rit, zicOnd: Apoi diaconul merge gi liturghier vechi sfintele ic6ne, gi pre cel mai mare, gi stranele dup[, obiceiu.

Diachronic Variation in Romanian - Google Książki

Er sfirgindu-se stihira, merge diaconul la mijloc, ;i ci,dind crucis,: Er preotul liturghier vechi inaintea sfintelor uqi qi s5,rut6,ndu-le ele, intrd, inchizdnd nd,ndu-se sfintele uqi. Er dupf, ce se sfirseste: Luminil lind, zice diaconul: Er clericii c6,nti, Prochimenul zilei, pe glas al 6-lea: Casei Tale se liturghier vechi sf.

Dup6, ao6sta iese diaconul si st6,nd la obicinuitul ioc.

LITURGHIER VECHI PDF DOWNLOAD

Sd aicetn toli din tot sotfletwl; qi preotul Ecfonis: Pace hiutor; qi diaconul: Capetele n6sh'e Doonmwlui si le pleciim.